SISTEMET INFORMATIVE TË TREGJEVE NË REGJION DHE EVROPE

Sistemi Informativ i Tregut në Kosovë ka lidhje me Sistemet tjera Informative të Tregjeve në Regjion dhe Evropë. Përmes ueb faqës së organizatës, bizneset dhe institucionet bujqësore në Kosovë tani janë në gjendje që të krahasojnë informatat e çmimeve të tregut për pemë, perime dhe impute blegtorale me vendet tjera në Regjion dhe Evropë.Qëllimi i organizatës është që të siguroj informata të besueshme dhe në kohë për administratorët, pjesëmarrësit e tregut dhe të tjerët në mënyrë që të ndihmoj transparencën në treg.